سند نامه ::
 
نظرات طلاب درباره مدرسه فيضيه
به : 312 تاریخ 26 / 7 / 54
از : 21 شماره : 4238 / 21 /

اكنون كه ماه مبارك رمضان تمام شده و دروس حوزه شروع شده طلاب بقم آمده و دور هم جمع ميشوند و درباره مدرسه فيضيه صحبت كرده هر يك نظراتى ميدهند. عده كثيرى نظريه ميدهند كه مراجع ناچار خواهند شد با سپردن تعهد مدرسه را تحويل بگيرند زيرا متجاوز از 500 نفر طلبه مجرد در بلاتكليف و بدون مكان هستند. از طرفى ساير مدارس هم گنجايش اين طلاب را ندارد و مراجع هم چنانچه بخواهند براى آنان منزل كرايه كنند در قم منزل اجاره‏اى در اين حد پيدا نميشود لذا مراجع مجبورند هر نوع تعهدى را در قبال واگذارى مدارس از دولت بپذيرند و عده‏اى هم مخالف اين موضوع نظريه ميدهند و ميگويند وقتى فيضيه بسته باشد طلبه‏ها در صحن و مسجد اعظم اجتماع ميكنند و با تظاهر باينكه دولت خانه ما را گرفته است و جا نداريم مردم را متوجه كرده و چون از نظر افكار عمومى اين موضوع بمصلحت دولت نيست اجبارا مدارس را تحويل خواهند داد.
نظريه شنبه ـ بنظر من چنانچه مدارس تحويل مراجع نشود آنان در فشار طلاب قرار ميگيرند و چون محل ديگرى براى اسكان طلاب ندارند ناگزير خواهند شد كه هر نوع تعهدى را قبول كنند.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است. فعلاً در حوزه بسته بودن مدارس نقل مجالس آخوندى است و هر يك بشكلى روى قضيه قضاوت ميكند و نظراتى‏ميدهند. بهر حال آنچه بنظر ميرسد هر چه زودتر تكليف مدارس روشن گردد بصلاح است زيرا در خوف و رجا بودن و بلاتكليفى خود موجب عصيان و ايجاد تشنج خواهد بود. شراره
نظريه دوشنبه ـ چنانچه مدارس فيضيه و دارالشفاء تحويل آيات داده نشود باحتمال زياد براى سكونت طلاب مدارس مذكور در بيرون منازلى را اجاره خواهند نمود در نتيجه مراقبت آنها بيش از پيش مشكل خواهد گرديد. پارسا
نظريه سه‏شنبه. با تأييد مفاد گزارش خبر و نظرات داده شده، قبلاً باستحضار رسيده كه آيات نظر داده بودند چنانچه دولت از واگذارى مدارس فيضيه و دارالشفا بطلاب خوددارى نمايد مجبور باجاره چند باب خانه خواهند بود و نيز كرارا در مورد .... نظريه آن اداره كل استفسار گرديده است مقرر فرمائيد نسبت به ابلاغ نظريه تسريع فرمايند. رهبر