سند نامه ::
 
شروع درس حوزه و اقدامات طلاب
به : 312 تاریخ 23 / 7 / 54
از : 21 ه شماره : 4234 / 21 ه

بين روزهاى يكشنبه و دوشنبه 20 / 7 و 21 / 7 / 54 كليه دروس حوزه اعم از سطح و خارج شروع شده و مراجع و اساتيد در مسجد اعظم و صحن مطهر و مسجد امام مشغول تدريس گرديدند. در سال تحصيلى جارى بعلت اينكه مدارس فيضيه و دارالشفاء بسته است طلاب مدارس مذكور به مدرسه خان ميآيند و اجتماع ميكنند و چون تعداد آنان زياد و مدرسه كوچك است لذا پر از جمعيت شده و عده‏اى از آنان نيز در بيرون مدرسه و در كنار خيابان اجتماع ميكنند بطوريكه پياده‏رو خيابان اشغال ميشود.
نظريه شنبه ـ عده‏اى از طلبه‏ها عمدا بمدرسه خان ميآيند و در كنار پياده‏رو خيابان ميايستند و طلبه‏هاى ديگر را هم تشويق ميكنند كه در خيابان اجتماع كرده و تظاهر كنند كه در اثر بسته بودن مدرسه فيضيه محل براى تحصيل و سكونت ندارند و قضيه بشكلى شده كه جلب توجه عابرين را ميكند و هر فردى از آنها علت شلوغى را سئوال ميكند ميگويند دولت مدرسه فيضيه را كه خانه ما بوده گرفته و تحويل نميدهد لذا ما جا نداريم.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش و نظريه شنبه صحيح و مورد تأييد است. چون محل اجتماع طلاب بشكلى كه بعرض رسيده در مركز حساس شهر و در معرض ديد كليه زواريست كه بقم تردد مينمايند لذا تشكيل اينگونه اجتماعات و عنوان اين مطالب از نظر قضاوت مردم بمصلحت نميباشد.
عليهذا مقرر فرمايند با توجه به نامه شماره 3756 / 21-30 / 6 / 54 اين ساواك نسبت به تعيين تكليف مدارس مذكور بمنظور جلوگيرى از هر نوع اتفاق احتمالى آينده تسريع فرمايند. شراره
نظريه دوشنبه ـ
بنظر ميرسد چنانچه مدرسه فيضيه و دارالشفاء با تعيين ضوابط ويژه‏اى تحويل داده شود از نظر افكار عمومى و جلوگيرى از شايعات و تشنجات احتمالى آينده بمصلحت خواهد بود. پارسا
نظريه سه شنبه : با توجه بشروع درس طلاب و بلاتكليفى ساكنين سابق مدارس فيضيه و دارالشفا مقرر فرمايند نسبت باداره دو مدرسه فوق نظريه بدهند تا از بروز هر گونه ناامنى جلوگيرى شده باشد.