سند نامه ::
 
درباره حوادث مدارس فيضيه و دارالشفاء
گيرنده : مديريت كل اداره سوم 312 تاریخ 19 / 5 / 54
فرستنده : ساواك قم شماره : 3625 / 21

همانطور كه بكرات بعرض رسيده و مستحضرند مدارس فيضيه و دارالشفاء قم بدلايلى كه در گزارشات تقديمى قبل بدان اشاره شده تبديل به كانون فساد و مركز بروز كليه تشنجات و اغتشاشاتى است كه طى چند ساله اخير از جانب روحانيون انجام شده. حال كه اين مدارس تخليه و در اختيار قرار دارد با توجه بانيكه ملك آن متعلق به آستانه مقدسه است اين ساواك پيشنهاد مينمايد در صورت امكان تحويل سازمان اوقاف گردد تا با نظر سازمان مذكور حجرات آن به طلابى واگذار شود كه بنحوى از انحاء با آن سازمان سر و كار دارند و طبعا از موافقين ميباشند. چنانچه بدلائلى واگذارى آن بمصلحت نبوده و بايستى مجددا به روحانيون تحويل گردد براى جلوگيرى از هرج و مرج گذشته و ايجاد نظم و ضابطه لازم است مدارس را به يكى از آيات ثلاثه قم شريعتمدارى. نجفى مرعشى يا گلپايگانى (بدون دخالت سايرين) مشروط به اينكه تعهدات ذيل را عملى سازد تحويل گردد.
1- عدم اسكان طلاب كمتر از سى سال.
2- واگذارى حجرات به طلابى كه از نظر شخص تحويل گيرنده موجه بوده و آيت‏اله مذكور ضمانت طلبه متقاضى را بكند.
3- تشكيل دفتر منظمى مانند مدارس دولتى كه كليه مشخصات و هويت ساكنين حجرات مدارس مذكور در آن ثبت و آخرين عكس آنان نيز اخذ و نگهدارى گردد.
4- صدور كارت شناسائى ملصق بعكس بعنوان طلبه مدرسه فيضيه يا دارالشفاء كه گوياى كليه مشخصات صاحب كارت باشد.
5- جلوگيرى شديد از تجمع طلاب ساير مدارس حوزه كه فاقد كارت شناسائى ذكر شده در بند 4 هستند.
6- مشخص نمودن مدرسين مدرسه و تعيين ساعات تشكيل درس طبق ضوابط معين و مشخص. در خاتمه بعرض ميرساند موضوعى كه امكان دارد اجراى بند 5 را دچار اشكال سازد وجود كتابخانه عمومى در داخل مدرسه فيضيه است كه روحانيون براى آن اهميت خاصى قائلند. لذا براى رفع اين اشكال نيز پيشنهاد ميشود كه درب ورودى كتابخانه مذكور از طرف خارج از مدرسه كه اخيرا در طرح شهرسازى در حريم رودخانه داخل شهر قرار گرفته و تبديل به فضاى سبز خواهد شد باز و درب ورودى فعلى از داخل مدرسه مسدود و منحصر به تردد مسئول كتابخانه گردد.
رئيس شعبه 1 شب‏افروز رئيس امنيت داخلى. رضائيان 5 / 54