سند نامه ::
 
نامه آیت الله شهاب‏ الدين مرعشى نجفى
بسمه تعالى
حضرت مستطاب آيت‏الله آقاى آشتيانى دامت ‏بركاته

بعرض محترم عالى ميرساند : از ساحت قدس ربوبى دوام توفيق و تأييدات سر كار را مسئلت مينمايد غرض از تصديع چنانچه خاطر شريف مستحضر شده حادثه ناگوار حمله ناجوانمردانه بمدرسه فيضيه كه منجر به خسارات زياد و ضرب و شتم و هتك و دستگيرى جماعتى از طلاب و محصلين محترم علوم دينيه گرديد موجب تأثر و تأسف عميق داعى و كليه اهل علم حوزه مقدسه علميه قم و ساير طبقات مؤمنين و جريحه‏دار شدن قلوب شده چنانچه اين مطلب را در نوشته سابق متذكر شدم. و مزيد بر علت مفتريات و اكاذيب واضحه بعضى از جرايد در مورد دستگير شدگان ميباشد. جاى بسى تأسف است كه اين اسنادهاى ناروا از حيث افعال و مرام به طلاب علوم دينيه كه از سربازان مذهب و ولى‏عصر(ع) ميباشند داده شود. لذا مصدع شده اميد است «ترميم اين خصوص و استخلاص محبوسين بى‏گناه معجّلا اقدام فرموده تا رفع نگرانى عموم خاصه روحانيون بشود. بديهى است نتيجه را هر چه زودتر اعلام خواهيد فرمود. در خاتمه مستدعى دعا بجهت رفع اين گرفتاريها ميباشم. والسلام خيرختام.
2 ج / 2 / 1395 شهاب‏الدين مرعشى نجفى