سند نامه ::
 
حمله به مدرسه فيضيه و دارالشفاء
شماره : 5789
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
حضرت مستطاب آيه‏الله آقاى حاج سيد احمد خوانسارى دامت‏بركاته

با ابلاغ سلام و استفسار از سلامت وجود محترم بطوريكه استحضار داريد چند روز پيش عده‏اى از مأمورين بمدرسه فيضيه و دارالشفاء حمله كردند و درب و پنجره‏ها را شكستند و جمعى از طلاب و محصلين علوم دينى را مضروب و مجروح و بازداشت نمودند اين فاجعه ناگوار موجب تاثر عميق حقير و جامعه روحانيت گرديد تهمتهاى ناروائى كه در مطبوعات نسبت بروحانيت درج شده تكذيب ميشود و ساحت مقدس روحانيت شيعه از تائيد مرام كمونيسم منزّه و مبرّاست مستدعى است بهر نحو مقتضى ميدانيد عاجلاً براى رفع منع از مدرسه فيضيه و دارالشفاء و آزادى طلاب و زندانيان بيگناه اقدام فرمائيد تا رفع نگرانى شود و تذكر دهيد جرائد را از توهين بمقدسات اسلامى بازدارند و بيش از اين موجبات نگرانى مسلمانان را فراهم ننمايند سلامت و دوام تائيدات وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت دارم تاريخ غرّه ج 2 ـ 95 محمدرضا گلپايگانى