سند نامه ::
 
گزارش از مدرسه دارالشفا
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
مديريت كل اداره سوم 312 شماره 314 / 21 ه
پيرو شماره 17 / 3 / 54 310 / 21ه

باستحضار ميرساند : در ساعت 1230 روز جارى نمايندگان آيات همراه معاون شهربانى و نماينده ساواك از درب مدرسه دارالشفا داخل و به تظاهر كنندگان پيشنهاد نمودند طلاب و اشخاصيكه مايل هستند بدون درگيرى با پليس به محل كار و منزل خود بروند از درب مدرسه خارج شوند لكن تظاهر كنندگان مقاومت نمودند و با دادن شعار و شكستن درب و پنجره از خروج [از] مدرسه خوددارى نمودند و در ساعت 1630 مأمورين اعزامى از تهران در معيت مأمورين ساواك و اطلاعات شهربانى قم وارد مدرسه مزبور شده و كليه طلبه‏هاى مستقر در مدارس را كه حدود 240 نفر بودند دستگير و عمليات بدون تيراندازى و خونريزى در ساعت 1730 خاتمه پذيرفت و در حال دستگير شدگان تحت بازجوئى مى‏باشند تحقيقات ادامه دارد نتيجه پس از تحقيق كامل و شناسائى عوامل محرك كه وسيله مأمورين نفوذى شناخته خواهند شد و بوسيله عكسهاى عملياتى كه از صحنه برداشته شده است متعاقبا بعرض خواهد رسيد.

رئيس ساواك قم
معينى