سند نامه ::
 
شعارهای طلاب عليه مقامات عاليه ....
درباره : تظاهرات طلاب پيرو 308 / 21ه-16 / 3 / 54
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور تاریخ 17 / 3 / 54
(مديريت كل اداره سوم 312) شماره : 309 / 21 ه

از بامداد روز جارى تعدادى در حدود 100 نفر از طلاب در مدرسه فيضيه شروع بدادن شعار عليه مقامات عاليه نموده و از ساعت 0930 حدود شصت نفر طلبه كه برخى از آنان با پارچه صورت خود را پوشانده‏اند بر روى بام مدرسه آمده و مشغول دادن شعار و پرتاب سنگ بطرف مامورين ميباشند ضمنا شوراى هماهنگى صبح امروز تشكيل و پس از استخراج نظر مقامات مركز تصميم گرفته شد كه با شدّت و قدرت از اقدامات طلاب جلوگيرى و شهربانى قم براى تأمين اين منظور از مركز تقاضاى نيروى كمكى نموده است كه صورتجلسه مربوطه وسيله پيك تقديم خواهد شد17 / 3 / 54 309 / 21ه

رئيس ساواك قم
معينى
گيرنده آقاى مجتبوى ـ 312
گوينده : زندوكيلى
ساعت 1015 روز 17 / 3 / 54