سند نامه ::
 
تخريب دكاكين مقابل مدرسه فيضيه
به : 312 تاریخ 20 / 2 / 54
از : 21 شماره : 941 / 21

مدتى است كه آستانه مقدسه شروع به تخريب دكاكين جلو درب ورودى مدرسه فيضيه كه مشرف به ميدان آستانه است نموده و قصد دارد آنرا تجديد بنا نمايد از زمانيكه شروع به تخريب شده طلبه‏ها نظريه‏ها و حرفهائى گوناگون ميزنند از جمله ميگويند قرار است جلو درب مدرسه فيضيه گرفته شود و امثال اينها.
نظريه شنبه ـ مدرسه فيضيه هميشه مركز فعاليتهاى برخلاف از قبيل الصاق‏اعلاميه‏هاى مضره و توزيع آن بصورت شبانه و نوشتن شعارهاى ضد ميهنى بوده و ضمنا مركز تظاهرات ضد دولتى است. و چون درب مطهر باز ميشود روزانه تعداد كثيرى از زوار و افراد غير طلبه جهت استفاده از توالتهاى آن و همچنين تماشا بمدرسه مذكور تردد مينمايند و چون شعارهاى ركيك بر عليه مقامات عاليه مملكت در توالتهاى مدرسه زياد نوشته ميشود زوار مراجعه كننده اين مزخرفات را ميخوانند كه بهيچوجه بصلاح نيست. عليهذا حال كه آستانه قصد ساختمان مجدد را دارد صلاح آنستكه اين درب ورودى بكلى بسته شود و طلاب از درب مدرسه دارالشفا رفت و آمد كنند و چون درب مدرسه دارالشفا در خيابان خلوت و دور از انظار قرار دارد طبعا تردد افراد غير طلبه بمدرسه مذكور كمتر شده و كنترل آن نيز آسانتر خواهد بود. ضمنا اين موضوع شايد مورد اعتراض طلاب وحتى مراجع قرار گيرد و سر و صدائى هم بشود ولى‏در تابستان كه حوزه تعطيل است و طلبه‏ها در قم نيستند چنانچه اين اقدام بشود در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و ديگر چيزى نخواهند گفت.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح و نظريه شنبه مورد تأييد است و دكاكين و مستغلات واقع در ميدان آستانه كه پشت بمدرسه فيضيه است كلاً متعلق به آستانه مقدسه بوده و چون كهنه و قديمى است سرقفلى كليه مستأجرين مستغلات مذكور را آستانه خريدارى كرده و قسمت عمده آنرا تاكنون تخريب نموده و بقيه نيز تا چندى ديگر تخريب خواهد شد. با توجه به نظريه شنبه و اينكه كليه اين سطح تخريب شده كه راهرو و درب ورودى مدرسه فيضيه نيز جزئى از آنست متعلق به آستانه ميباشد. لذا با انجام طرحى تحت عنوان اينكه حدود دويست متر مربع به املاك آستانه اضافه ميشود و در نتيجه درآمدى از آن عايد آستانه شده و صرف امور خيريه خواهد شد ميتوان درب ورودى مذكور را مسدود نمود كه در اينصورت قسمت اعظمى از فعاليتهاى مضره در آن كم شده و از درگيريهاى هميشگى دستگاههاى امنيتى و انتظامى خواهد كاست. شراره
نظريه دوشنبه ـ با توجه باينكه آستانه در نظر دارد در محل دكاكين تخريب شده موزه بسازد و بالطبع روزانه تعدادى از موزه مذكور بازديد خواهند نمود لذا تجمع و توقف در آنجا بيشتر از سابق خواهد بود. از اين لحاظ پيشنهاد ميشود درب مدرسه فيضيه از آن قسمت مسدود شود.
پارسا
نظريه سه شنبه ـ ضمن تأييد نظريات فوق گرچه بطور حتم اين امر سر و صدائى ايجاد خواهد نمود ولى منافع اين عمل بيش از دردسر آن خواهد بود. آذرخش