سند نامه ::
 
اقدامات هيئت مديره مدارس فيضيه و دارالشفاء
به : رياست ساواك قم 21 / ه تاریخ 17 / 2 / 53
از : اداره كل سوم 312 شماره : 1291 / 312

خواهشمند است دستور فرمائيد در مورد اقدامات آيات مورد بحث عليه طرفداران خمينى در مدارس مذكور فعلاً حالت بيطرفى اتخاذ نموده و در جريان فعل و انفعالاتى كه در اين زمينه انجام ميگيرد و همچنين تصميمات آيات مذكور در مورد برقرار نمودن نظام و ضابطه جديد در اين مدارس قرار گرفته و هر گونه زمينه‏اى را كه موجبات نزديكى و همبستگى آيات موصوف را فراهم ميآورد بدقت مورد توجه قرار داده و روابط آنها را از اين لحاظ ارزيابى نموده و اطلاعات مكتسبه را بموقع براى تصميم‏گيرى باين اداره كل اعلام نمايند. مدير كل اداره سوم ـ ثابتى برابر مفاد امريه اقدام شود امنيت داخلى آقاى شب‏افروز 23 / 2 / 53 بايگانى شود.

312123 منابع در اين زمينه توجيه گرديده‏اند. در نظريه يكشنبه نيز عنوان گرديده بود قضيه منبع مربوطه را با توجه باوامر صادره از مركز توجيه فرمائيد. با شكست مواجه و مسكوت مانده است 23 / 2 / 53