سند نامه ::
 
تنفر از جشنهای 2500 ساله
به : ت. ر. دفتر ويژه اطلاعات 21 / 7 / 50
از : ژ. كل. ر2 (دايره اطلاعات) شماره : / 45 / 02 / 501 / 22

خبر رسيده گويا است.
در روزهاى 16 / 7 در محوطه مدرسه فيضيه قم اعلاميه‏اى پخش گرديد. كه در آن نسبت به برگذارى جشن1 اظهار تنفر شده و در مورخه 17 / 7 اعلاميه‏اى پخش شده و در اعلاميه متذكر شده انجام مبارزه منفى راه را براى مبارزه مثبت باز مينمايد.
در اين مورد قبلاً اقدام شده است22 / 7 / 50312
161133 گويا شده 1 / 1 / 50
ساواك قم چنين اعلاميه‏اى را كه گزارش كرده بود بررسى نموده يا خير؟ با انعكاس رياست ساواك بقم جلوگيرى استعلام گردد و نتيجه اقدامات ساواك نيز در مورد شناسائى .... عاملين تهيه... و درج آن شود 22 / 7 / 50

1ـ جشن‏هاى 2500 ساله در تلاش وسيع رژيم شاه براى احياء سنن شاهنشاهى قبل از اسلام با هدف ستيز با دين، جشن‏هاى 2500 ساله شاهنشاهى در دستور كار اين رژيم قرار گرفت و از سال 1336 اولين اقدامات صورت گرفت و كميسيونهاى مختلفى برگزار شد و قرار بود در سال 1337 برگزار شود امّا اين تاريخ بدليل بافت حاكم بر بوروكراسى رژيم شاه هر ساله به تعويق افتاد تا اينكه بالاخره در سال 1350 در تخت جمشيد برگزار شد.
برگزارى اين جشن با هزينه ميليونها دلار از سرمايه‏هاى ملّى موجب خشم و نفرت عمومى و محكوميت آن توسط علماء و روحانيون و خصوصا حضرت امام شد كه با اشاره به فقر شديد مردم اين چنين جشنهايى را اسراف مى‏دانستند.
رجوع كنيد به كتاب بزم اهريمن چاپ مركز اسناد تاريخى وزارت اطلاعات