سند نامه ::
 
سالروز حادثه مدرسه فيضيه ....
به : رياست شهربانى شهرستان قم تاریخ 2 / 10 / 49
از : ساواك قم شماره : 3575 / 21

روز 4 / 7 / 49 مصادف با سالروز مدرسه فيضيه طلاب حوزه علميه قم به بهانه همدردى و پشتيبانى از دانشجويان تهران در نظر دارند با انجام يك سلسله فعاليتها اقداماتى در زمينه مساعد نمودن تعطيل حوزه علميه در روز شنبه بعمل آورند و اعلاميه‏هائى نيز توزيع نمايند خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن مراقبتهاى مستمر و آموزشهاى لازم به مأمورين نسبت بشناسائى تهيه كنندگان اعلاميه و عاملين توزيع اقدام و نتيجه تلاشهاى آن شهربانى را باين سازمان اعلام دارند.

رئيس سازمان اطلاعات و
امنيت داخلى ـ مهران
از طرف