سند نامه ::
 
مرگ تيمور بختيار
به : 316 تاریخ 2 / 6 / 49
از : 21 شماره : 2346 / 21

عصر شنبه وقتى خبر مرگ تيمور بختيار در روزنامه‏ها منتشر شد طلبه‏هاى مدرسه فيضيه كه از ماجرا با اطلاع شدند بطرف روزنامه فروشى رفته و با خوشحالى خبر را ميخوانند و شكر خدا را بجا مياوردند و اظهار مينمودند كه مرد كثيف و خبيثى بود آه آن سيدهاى مظلوم امروز دامن اين را گرفت و بيشتر طلبه‏ها نظر ميدادند كه دولت ايران در كشتن تيمور بختيار دست داشته است.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : مفاد گزارش مورد تائيد است.
نظريه سه‏شنبه : مفاد گزارش صحيح است و اصولا روحانيت نظر خوبى با مرحوم نداشته و عموما ويرا طعن و لعن ميكنند ولى اكثرا ايران را در كشته شدن وى بدون مداخله نميشناسند. طلاب مدرسه فيضيه

1 ـ تيمور بختيار، اولين رئيس ساواك، افسر جاه‏طلبى بود كه در شقاوت و بى‏رحمى شهرت داشت. سالهاى 1336 تا 1340 اين سازمان چهره خود را در ايران آشكار مى‏سازد. فرماندار نظامى تهران، تيمور بختيار، كه جناياتش زبان زد خاص و عام است و در رأس آن قرار مى‏گيرد. اولين انتخابات مجلس شوراى ملى پس از كودتا (در اسفند 1332) با فضاحتى كه در پى داشت زير سر نيزه و تهديد او انجام گرفت. بختيار سرانجام در سال 40 به علت تغيير جو سياسى و هم به علت رقابتى كه در كسب قدرت با شاه پيدا كرد و موافقتى كه با اقدامات رفرمى امينى نداشت در عين اينكه موقعيت خود را در دستگاه حاكم حفظ ميكرد از رياست سازمان امنيت كنار رفت و مدتى به صورت اپوزيسيون عمل ميكرد اما با حادثه اول بهمن 40 دانشگاه مجبور به خروج از كشور گرديد و چون از به دست گرفتن قدرت از طريق شاه مايوس شد به شكل يك مخالف رژيم درآمد و از جناياتى كه خود سهم اساسى در آن داشت پرده برداشت و طى چند سال با تبليغات و تعليم افراد و طرح نقشه‏ها به مقابله با شاه برخاست و از عراق به عنوان پايگاهى استفاده كرد. فرستنده راديويى بوجود آورد و در مدتى آرامش شاه را بهم زد و بالاخره با همان سازمانى كه خود پايه گزارش بود در مرداد ماه سال 49 بقتل رسيد. تاريخ سياسى معاصر ايران / سيد جلال‏الدين مدنى