سند نامه ::
 
همکاری آقای شریعتمداری با ساواک
به : مديريت كل اداره سوم 316 تاریخ 16 / 10 / 48
از : ساواك قم : شماره : 4409 / 21
عطف به 5082 / 316 - 15 / 10 / 48

باستحضار ميرساند چند روز قبل از الصاق اعلاميه‏ هاى خطى به ديوار مدرسه فيضيه آقاى ابهرى با اين ساواك مذاكره و مجملاً اظهار داشت شما موافقيد در مدرسه فيضيه وسيله عوامل خود مبادرت به نصب اعلاميه‏ اى بشود به ايشان پاسخ داده شد اولاً نوع اعلاميه بايستى براى ما مشخص ثانيا اين اقدام با كسب اجازه مركز صورت خواهد گرفت.
باستحضار ميرساند همانطور كه مكرر بعرض رسيده بين آيت ‏الله گلپايگانى و شريعتمدارى اختلافات شديد بوجود آمده و فاصله اين اختلافات آن اندازه فاحش است كه طرفين به وسائل ممكنه در صدد تضعيف يكديگر مي باشند با اين كيفيت كه آيت ‏الله گلپايگانى نزديكى خود را با ساواك حفظ نكرده لكن از ناحيه آيت ‏الله شريعتمدارى بعضا اطلاعات و همكاريهاى ناقصى با ساواك بعمل مي آيد. با شرح اين اوصاف بعرض ميرسانيد كه اعلاميه‏ هاى خطى اخير كه فتوكپى چند نمونه آن همراه با يك نسخه اعلاميه ماشين شده كه وسيله آقاى ابهرى به اين ساواك تسليم گرديده و به پيوست تقديم ميگردد از ناحيه عوامل شريعتمدارى و بدستور شخص ايشان صورت گرفته و نتايج اين اقدامات انجام شده از طرف شريعتمدارى كه بدون اطلاع ساواك صورت گرفته كلاً بضرر و زيان دستگاه شريعتمدارى بوده و اذهان روحانيون متوجه آن قسمت از تصميمات مشاراليه در مورد تعويض آقاى غروى از توليت مدرسه فيضيه ميباشد و همگان بر اين عقيده ‏اند كه آيت‏ الله شريعتمدارى با اين صحنه ‏سازى موجبات تضعيف گلپايگانى و همچنين تعويض غروى(1) را كه يكى از طرفداران گلپايگانى است فراهم ساخته است. ضمنا اضافه مينمايد كه مدرسه فيضيه روزانه جهت مراقبت دقيق منابع اين ساواك و مأمورين شهربانى ميباشد و از نمونه اعلاميه چاپى كه وسيله ابهرى به اين ساواك تسليم گرديده نسخه ديگرى بدست مأمورين شهربانى و اين ساواك نرسيده و جز اين نسخه ‏اى كه بضميمه تقديم ميگردد نسخه دومى در هيچ محل ديگرى بدست نيامده است با اين ترتيب اعمال و اقدامات آيت ‏الله شريعتمدارى و آقاى ابهرى و عوامل وى ضمن اينكه نتيجه مثبتى براى آنان نداشته موجبات انحراف دستگاههاى اطلاعاتى را ضمن وقوف كامل بنظرات ايشان بعضا فراهم ميآورد.
گرچه قبلاً در موقع الصاق اعلاميه ‏هاى مورد نظر كه طى شماره ‏هاى 3352 / 21
ـ 14 / 10 / 48 و 3952 / 21 ـ 29 / 9 / 48 بعرض رسيده تذكرات لازم به آقاى غروى درباره اينكه يا الصاق كنندگان را معرفى و الا از كار بركنار مي شويد داده شد.
با توجه بموارد فوق‏الذكر تعويض آنى غروى و گماردن آقاى مجتبى اراكى (عراقى) (خواسته آقاى شريعتمدارى) جنبه طرفدارى علنى از شريعتمدارى را پيدا خواهد كرد. مقرر فرمايند:
1- ترتيبى اتخاذ فرمايند كه آيت‏ الله شريعتمدارى و آقاى ابهرى قبل از اجراى هر نوع برنامه ‏اى بمنظور تضعيف گلپايگانى هدف و نوع اقدامات خود را با اين ساواك در ميان تا با كسب اجازه از آن اداره كل با توجه برعايت جوانب مسائل مورد نظر اقدامات لازم بدون توجه ديگران در كمال آرامش بعمل آيد.
2- چون در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق طلاب موجود در مدرسه فيضيه و دارالشفا از طرفداران گلپايگانى مي باشند و به توصيه نامبرده در اين مدارس اسكان داده شده ‏اند لذا تعويض فورى غروى بدون اشكال بعدى نخواهد بود اصلح است در صورت تصويب و اجازه پس از چندين بار تذكر و بهانه‏ جوئى بعلت كبر سن و عدم قدرت مديريت از سمت فعلى بركنار و در صورت عدم قبول از منطقه طرد گردد.

رئيس ساواك قم
مهران

1ـ حجت ‏الاسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ احمد غروى در نجف اشرف تولد يافت وى به تحصيل علوم دينى روى آورد و به كسوت روحانيت درآمد. از افتخارات ايشان سرپرستى حوزه علميه قم و مدرسه فيضيه طى ساليان متمادى بوده است كه به دليل مخالفت‏هاى ايشان با برنامه‏ هاى ضددينى و ضدانقلابى ساواك، بارها از سوى آن دستگاه ضدانسانى مورد تهديد واقع شد و طرح تعويض ايشان توسط ساواك تهيه شد كه با مقاومت ايشان طرحهاى ساواك به شكست انجاميد.