سند نامه ::
 
دستور معرفی عاملين الصاق اعلاميه در حوزه علمیه
از : اداره كل سوم 316
شماره : 5082 / 316 تاریخ 15 / 10 / 48
بازگشت 3352 / 21- 14 / 10 / 48

بفرموده از مسئول مدرسه فيضيه خواسته شود عاملين الصاق اعلاميه را معرفى نمايد چنانچه قادر نيست از كار بركنار و كسى كه بتواند مدرسه را اداره كند بجاى او گمارده شود در اجراى امر سريعا اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.
مقدم
ساعت 0925 كشف گرديد
15 / 8 / 48 ساعت وصول 1750 روز 15 / 10