سند نامه ::
 
ده برگ اعلاميه خطى
كل سوم 316 تاریخ 14 / 10 / 1348
شماره : 3352 / 21

باستحضار ميرساند شب گذشته تعداد ده برگ اعلاميه خطى بقطع 10×8 كه روى آنها جمله‏هاى زنده باد بزرگ مرجع عالم تشيع حضرت آيت‏اله العظمى حاج سيد موسوى خمينى و درود بر شهداى مدرسه مبارك فيضيه باد و مرگ بر خائنين دولت استعمارى ايران باد نوشته شده كه در داخل مدرسه فيضيه ديوارها چسبانيده شده بود سحرگاه وسيله مامورين 7 برگ آن از ديوار كنده و سه برگ آن نيز پاره شده است نتيجه تحقيقات در مورد شناسائى عاملين متعاقبا بعرض خواهد رسيد.

مهران
ساعت 1100 رمز شد 14 / 10 / 48 3352 / 21
14 ك 12 مخابره شد ساعت 1115 روز 14 / 10 / 48