سند نامه ::
 
پخش عكس امام خمينى در مدرسه فيضيه
به : 316 تاریخ 7 / 8 / 48
از : 21 شماره : 3364 / 21

شب تولد حضرت ولى‏عصر باز عده‏اى ماجراجو نصف شب در حدود 500 بلكه بيشتر عكسهائى بدينطريق كه ارسال گرديده در مدرسه فيضيه پخش كردند.
نظريه منبع ـ آنطور كه جستجو كردم اينكار از حجره فوقانى حجره 34 كه معروف است بحجره طالب اصفهانى انجام شده و من با چند نفر راجع به اين موضوع صحبت كردم اغلب گفتند كار همين اصفهانيهاست و حتما شيخ على اصفهانى هم دست داشته و از اين خط هم ميشود تشخيص داد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش صحيح و بنظر نميرسد كه تعداد زيادى از اين كليشه‏ها پخش شده باشد و اضافه مينمايند كه عامل اينكار كليشه‏اى تهيه نموده و باوراق سفيدى كه در دسترس وى قرار ميگيرد زده در گوشه و كنار مدرسه فيضيه قرار داده است. تحقيقات در زمينه شناسائى صاحب كليشه و توزيع كنندگان آن ادامه دارد.
نظريه امنيت داخلى ـ تحقيقات در زمينه شناسائى توزيع‏كنندگان ادامه و مفاد گزارش صحيح. ميزان نسخ توزيع شده طبق تحقيقاتيكه بعمل آمده از بيست نسخه تجاوز ننموده است و مهر مربوطه در اختيار يكى از طلاب است كه روى هر كاغذى ممهور ميكند.
رئيس ساواك ـ بهتر است موضوع تحت تعقيب قرار گيرد. فعاليت روحانيون