سند نامه ::
 
درباره مدارس حوزه علميه قم
به : مديريت كل اداره سوم 316 تاریخ 21 / 10 / 1347
از : ساواك قم شماره : 4177 / 21

موارد خواسته شده بتفكيك و بشرح زير باستحضار ميرسد.
1ـ مدرسه فيضيه كه از معروفترين مدارس علوم دينى قم ميباشد جزء موقوفات است. ساختمان آن دو طبقه و جمعا 109 حجره و در حدود 200 نفر طلبه دارد. توليت مدرسه مذكور بعهده احمد غروى است و مخارج مدرسه وسيله آقايان شريعتمدارى و گلپايگانى تأمين ميگردد.
2ـ مدرسه دارالشفاء نيز جزو موقوفات ميباشد كه داراى 54 حجره است و 100 نفر طلبه در آن سكونت دارند توليت اين مدرسه نيز احمد غروى است و مخارج مربوطه را آقايان شريعتمدارى و گلپايگانى تأمين مينمايند.
3ـ مدرسه حجتيه كه بزرگترين مدرسه قم ميباشد و داراى 8 پارك و 200 حجره است و 500 نفر طلبه در آن سكونت دارند اين مدرسه جزو موقوفات نميباشد و توليت اصلى آن طبق وصيت مرحوم آيت‏اله حجت بعهده سيد محسن حجت ميباشد لكن فعلاً آقاى سيد حسن حجت توليت آنرا بعهده دارد و در اين مورد اغلب بين دو برادر اختلافاتى موجود است.
4ـ مدرسه خان (مدرسه آيت‏اله بروجردى) كه جزو موقوفات نيست و ساختمان آن سه طبقه است و 59 حجره دارد و تعداد طلاب مقيم در اين مدرسه در حدود 70 نفر ميباشند. توليت اين مدرسه بعهده سيد محمد حسن طباطبائى فرزند مرحوم آيت‏اله بروجردى است و مخارج مربوطه نيز بعهده وى ميباشد.
5 ـ مدرسه آيت‏اله نجفى كه غير موقوفه ميباشد و در خيابان ارم واقع است. ساختمان آن سه طبقه و تعداد حجرات 25 و عده طلاب ساكن در آن 40 نفر ميباشند ضمنا طبقه سوم اين مدرسه كتابخانه است. توليت مدرسه آقاى نجفى شخصى بنام حاج اصغر تهرانى ميباشد و سيد محمود مرعشى فرزند آيت‏اله نجفى نيز در مدرسه مزبور نظارت مينمايد مخارج اين مدرسه را آيت‏اله نجفى ميپردازند.
6 ـ مدرسه مؤمنيه (مدرسه نجفى) كه در خيابان چهار مردان واقع است. اين مدرسه 30 حجره دارد و در حدود 50 نفر طلبه در آن اقامت مينمايند. توليت مدرسه مؤمنيه را شخصى بنام حاج وحيدى قمى شغل پارچه فروش و مداح بعهده دارد و سيد محمود مرعشى فرزند آيت‏اله نجفى در اين مدرسه نيز نظارت دارد و مخارج مربوطه بعهده خود آيت‏اله نجفى است.
7 ـ دارالتبليغ اسلامى1 ـ كه جزو موقوفات نميباشد و مستقيما تحت نظر آيت‏اله شريعتمدارى اداره ميشود. در اين مدرسه طلاب سكونت ندارند و فقط روزها در آنجا بتحصيل علوم دينى ميپردازند اين مدرسه مجهزترين و مدرن‏ترين مدارس قم ميباشد.
8 ـ مدرسه مهديه ـ اين مدرسه موقوفه دارد لكن در اختيار اداره اوقاف نميباشد توليت آن شيخ احمد منتظرى قمى است و داراى 21 حجره و در حدود 25 نفر طلبه دارد.
10 ـ مدرسه جانى خان (ناصريه) اين مدرسه كه در خيابان آذر جنب مسجد جامع قرار دارد جزو موقوفات ميباشد توليت آن سيد محسن آل احمدى فرزند سيد عباس پيشنماز مسجد ميدان كهنه است. مدرسه جانى خان 20 حجره دارد و در حدود 30 نفر در آن سكونت مينمايند.
11 ـ مدرسه علوى ـ در قم خيابان تهران كوچه خسروى واقع است جزو موقوفات نميباشد. اين مدرسه 30 حجره دارد و در حدود 60 نفر از طلاب در آن سكونت دارند ساكنين اين مدرسه را طلاب جوان و تازه وارد تشكيل ميدهند كه همگى در تكيه توليت (تكيه ابوالفضل مصباح توليت سابق كه در اختيار گلپايگانى گذارده شده است) تحصيل مينمايند. توليت مدرسه علوى را سيد مهدى فرزند آيت‏اله گلپايگانى بعهده دارد.
12 ـ مدرسه حقانى ـ اين مدرسه كه بنام منتظريه و زنجانى نيز ناميده ميشود در خيابان اراك كوچه ابوحسين واقع است توليت آنرا شيخ حسين حقانى بعهده دارد و مخارج آن وسيله پدر نامبرده (آقاى زنجانى مؤسس مدرسه مزبور) تأمين ميگردد. مدرسه حقانى جزو موقوفات نميباشد و داراى 40 حجره است كه تعداد 80 نفر از طلاب در آن سكونت دارند.
13 ـ مدرسه حاج ملا صادق ـ اين مدرسه كه در خيابان چهار مردان كوچه الونديه كوى صادقيه قرار دارد داراى 30 حجره است و در حدود 50 نفر از طلاب در آن سكونت مينمايند. مدرسه ملا صادق جزو موقوفات است و توليت آن بعهده آيت‏اله گلپايگانى است.
14 ـ مدرسه حاج سيد صادق ـ اين مدرسه در خيابان 4 مردان گذر قلعه واقع است و جزو موقوفات ميباشد. توليت آن بعهده سيد هادى روحانى فرزند ميرزا ابوالقاسم است. مدرسه سيد صادق داراى 15 اطاق است كه در حدود 20 نفر از طلاب در آن سكونت دارند.

رئيس ساواك قم
مهران
آقاى سورى. آقاى شكورى
1 ـ با توجه بسابقه ضميمه تهيه و بعرض برسد
2 ـ بهره‏بردارى شود 23 / 10
24 / 10 سابقه ارائه شود

1 ـ دارالتبليغ اسلامى يكى از اقدامات آقاى شريعتمدارى در راستاى اهداف فرهنگى خود، راه‏اندازى دستگاهى بنام دارالتبليغ بود كه با ظاهرى روشنفكرانه بتواند خدماتى را در زمينه فرهنگ به جامعه ارائه دهد. امّا با توجه به ماهيت ايشان، اين دستگاه عريض و طويل، به پايگاهى براى انحراف در نهضت اسلامى مبدل گرديد. هر چند كتب ارزشمندى نيز توسط برخى اساتيد مبرز در آنجا چاپ شد.