سند نامه ::
 
جلسه كميته اطلاعات شهرستان قم در اطاق رياست ساواك
صورت جلسه
در ساعت 30 / 11 روز 4 / 11 / 46 بمنظور هماهنگ نمودن اطلاعات و اقدامات شهربانى. ژاندارمرى ساواك در مورد واقعه سالروز مدرسه فيضيه كه مصادف با رحلت امام جعفر صادق [عليه السلام] ميباشد كميته اطلاعات شهرستان قم در اطاق رياست ساواك با حضور رئيس شهربانى و نماينده ژاندارمرى تشكيل و بمنظور پيش‏گيرى از هرگونه وقايع احتمالى و جلوگيرى از هرگونه فعاليتهاى مشكوك و مضر عناصر افراطى تصميمات زير اتخاذ گرديد.
1ـ شهربانى از مراسم سوگوارى كه در پوشش رحلت امام جعفر صادق [عليه السلام] تشكيل ميگردد و مراقبتهاى لازم معمول و از رفتن وعاظ و ناطقين فاقد صلاحيت به منبر جلوگيرى و نيز قبل از منبر رفتن وعاظ شهربانى تذكرات لازم را بدهد.
ضمنا به صاحبان مجالس تذكرات لازم داده شود و همچنين در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه و اطراف مدرسه فيضيه شهربانى پاسها و مأمورينى گمارده كه مراقب اوضاع بوده و نيز از مأمورين اطلاعاتى در خصوص كسب خبر استفاده و ساواك را در جريان گزارده و بقيه عوامل خود را بمنظور احتياط در شهربانى متمركز خواهد نمود.
2ـ هنگ ژاندارمرى از نظر احتياط با توجه بدرگيرى امور نظام وظيفه تعداد 30 نفر ژاندارم مورد احتياج را در ژاندارمرى متمركز تا در صورت تقاضاى شهربانى و لزوم با شهربانى همكاريهاى لازم را بنمايند.
3ـ اين تصميمات و مراقبتها در روز 7 / 11 / 46 كه مراسم جشن انقلاب ششم بهمن كه در عصر آن روز با شركت طبقات مختلف مردم در ميدان راه‏آهن و خيابانهاى شهر انجام ميگردد عمل خواهد شد.

رئيس ساواك قم رئيس شهربانى قم
مهران سرهنگ 2. درخشانفر
فرمانده هنگ ژاندارمرى قم
سرهنگ وقار
از طرف سروان اعتماد