سند نامه ::
 
دستور رئیس ساواک ...
به : ساواك قم تاریخ 3 / 11 / 46
از : مركز شماره : 77174 / 316

چون ممكن است در روز 6 / 11 / 46 بمناسبت واقعه مدرسه فيضيه قم از طرف عوامل مغرض تحريكاتى بعمل آيد لذا دستور فرمائيد با همكارى مأمورين انتظامى محل از هم اكنون دقيقا مراقبت و پيش‏بينيهاى لازم معمول و در صورت مشاهده هر نوع فعاليت مشكوك و مضره‏اى از عناصر افراطى قويا نسبت بجلوگيرى آن اقدام و مراتب را مستمرا اعلام نمايند.

مقدم
صابرى 3 / 11 / 46 ثابتى 3 / 11 / 46
3 / 11 / 46 77174 / 316