سند نامه ::
 
هیات مدیره جدید مدارس فیضیه و دارالشفا
موضوع : شيخ على طاهرى معروف به شيخ على‏لر

به : 316 تاریخ 6 / 9 / 46
از : 21 شماره : 3236 / 21

پس از تخليه مدارس فيضيه و دارالشفا و تحويل آن بآقايان شريعتمدارى و گلپايگانى از طرف دو نفر فوق هيئت مديره مدارس مزبور تشكيل گرديد و چند نفر افراد در آن عضويت پيدا كردند ضمنا از طرف آقاى شريعتمدارى شخصى بنام شيخ على طاهرى خرم‏آبادى معروف بعلى لر نيز كه معمم ميباشد جهت كنترل امور انتظامى مدارس فيضيه و دارالشفا انتخاب گرديده روز 28 / 8 / 46 آقاى طاهرى به طلبه‏اى بنام سيد حسين موسوى كه اهل اصفهان ميباشد اظهار داشت كه ديگر منبعد حق ندارند بنام هيچيك از مراجع شعار داده و يا روى ديوار بنويسيد زيرا دولت تعهد گرفته كه در مدارس فيضيه و دارالشفا بجز درس و بحث عمل ديگرى انجام نشود لكن سيد حسين موسوى بلافاصله در پاسخ على طاهرى گفت جاويد خمينى روى اين اصل طاهرى ناراحت شده و طلبه مزبور را شديدا تنبيه نمود مشار اليه در بيمارستان بسترى گرديد و اين امر باعث ناراحتى طلاب اصفهانى شده و در صدد انتقام برآمدند نخست طلاب اصفهانى بمنزل آيات رفته و موضوع را باطلاع آنان رساندند سپس ساعت 30-17 روز 1 / 9 / 46 هنگاميكه على طاهرى در كنار حوض مدرسه فيضيه مشغول وضو گرفتن بود غفلتا چند نفر از طلاب اصفهانى از جمله شيخ طالب اصفهانى نجف‏آبادى ساكن مدرسه فيضيه حجره شماره 40 طبقه فوقانى ـ شيخ محمدحسين بخشى اهل قم ساكن مدرسه خان طبقه سوم حجره شماره 37 ـ شيخ على جوادى اهل قم ساكن باغ پنبه و شيخ محمدعلى شهرت هادى اهل نجف‏آباد ساكن مدرسه فيضيه حجره شماره 9 طبقه فوقانى ويرا بداخل حوض انداخته و تعداد زيادى از طلاب هورا ميكشيدند و طاهرى را مورد تمسخر قرار ميدادند و ميگفتند بر (شيخ على لر لعنت) سپس چند نفر از طلاب خرم‏آباد طاهرى را از حوض بيرون آورده و در يكى از حجرات لباسهاى ويرا تعويض نمودند و طلاب اصفهانى در جلو حجره اجتماع نمود و برعليه طاهرى شعار ميدادند در اين موقع احمد غروى و چند نفر از اعضاء هيئت مديره مدرسه از طلاب خواستند كه دست از اين كار بردارند لكن طلاب مزبور بحرف آنان ترتيب اثر نداده و آنها را نيز مسخره كردند و چون چند نفر از طلاب خرم‏آبادى اعلام و يكنفر افسر شهربانى باتفاق چند نفر مأمور داخل مدرسه شده و طلاب را متفرق نمودند و از على طاهرى تحقيقات بعمل آوردند و على طاهرى از آنان خواست كه عاملين اصلى را شناسائى و مورد تعقيب قرار دهند سپس بنابخواهش مأمورين شهربانى و چند نفر از طلاب آقاى على طاهرى بمنزل عزيمت نمود.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش منبع صحيح بنظر ميرسد لكن اطلاعى درباره اينكه سيد حسين موسوى بنفع خمينى شعار داده باشد از طرف ساير منابع واصل نگرديده است.
نظريه امنيت داخلى ـ بگزارش عملياتى خبر مراجعه فرمائيد.