سند نامه ::
 
كشف مهر لاستیکی ....
به : كل سوم 316 تاریخ 2 / 8 / 46
از : قم شماره : 2726

بعد از نيمه‏شب گذشته مجددا در مدرسه فيضيه وسيله مهرلاستيكى كه به اندازه يك كبريت و جمله جاويدالخمينى روى او بوده ديوارهاى طبقه يك مدرسه را وسيله آن ممهور نموده بودند كه در ساعت 9 همان روز محو گرديد و فعلا شعارى روى هيچيك از ديوارها نيست.

مهران
بايد محرمانه مراقبت نمايند و از عوامل داخلى استفاده كرده عامل با وسيله دستگير شود 2 / 8