سند نامه ::
 
صورت مجلس
ساعت 10 صبح روز 27 / 7 / 46 بر حسب تقاضاى شماره 2903 / 5 - 25 / 7 / 46 اداره شهربانى و دعوتنامه شماره 2743 / 21 - 25 / 7 / 46 ساواك قم كميته اطلاعاتى بمنظور محو شعارهاى نوشته شده در مدارس فيضيه و دارالشفا كه ساواك قم طى شماره 2679 / 21-22 / 7 / 46 محو شعارها را از شهربانى خواستار شده بود در دفتر سركار سرهنگ ستاد مهران رياست ساواك قم بمنظور همآهنگ نمودن تصميمات تشكيل و آقاى رئيس شهربانى ابتداء اظهار داشت كه تقاضاى شهربانى براى تشكيل كميسيون از اين‏نظر بوده كه اقدامات شهربانى همآهنگ با نظريه آقايان باشد كه در عمل اشكالاتى پيش نيايد آقاى رئيس ساواك توضيح دادند محو نمودن شعارهاى نوشته شده روى ديوارهاى مدارس مزبور از وظايف مأمورين شهربانى است و با در نظر گرفتن اينكه پنجشنبه و جمعه زوار زياد است و اين اقدام در انظار خوش‏آيند نيست لذا روز يكشنبه ساعت 9 صبح يا 4 بعدازظهر اين عمل انجام گردد و هزينه آن (پمپ و رنگ) بعهده ساواك خواهد بود

رئيس ساواك قم
سرهنگ ستاد مهران
كفيل شهربانى قم فرمانده هنگ ژاندارمرى قم
سرهنگ 2 درخشانفر سرهنگ وقار