سند نامه ::
 
دستور پاک کردن شعارهای ضد دولتی
از : اداره كل سوم تاریخ 14 / 3 / 46
به : رياست ساواك قم شماره : 24040 / 316

طبق اطلاع در اغلب حجره‏ها و روى ديوارهاى مدرسه فيضيه قم شعارهائى له‏خمينى و عليه مخالفين او نوشته شده است. خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت صحت موضوع بااستفاده از تعطيلات تابستانى طلاب ترتيبى داده شود كه بطور غيرمستقيم نسبت به محو نمودن اين قبيل شعارها اقدام و مسببين و عاملين اصلى چنين كارهائى را شناسائى و نتيجه را اعلام دارند.
مدير كل اداره سوم
مقدم
از طرف ثابتى
آقاى تقى زاده با تماس اطلاعات شهربانى و تماس خودم با آقاى بدان عمل شود. 16 / 3