سند نامه ::
 
هشدار مدير كل اداره سوم ساواک
درباره : جريان سالروز مدرسه فيضيه قم
از : اداره كل سوم تاریخ 13 / 11 / 45
به : رياست ساواك تهران (ه3)

طبق اطلاع روز 16 / 11 / 45 كه مصادف با رحلت حضرت امام جعفر صادق(ع) و جريان سالروز مدرسه مزبور ميباشد قرار است پاره‏اى از عناصر طرفدار روحانيون مخالف در بعضى از مساجد تهران از جمله مسجد جامع ضمن برگزارى مراسمى مبادرت بايجاد تظاهرات نمايند. عليهذا با توجه باينكه مراتب جهت جلوگيرى از هر نوع حادثه سوئى بشهربانى كل كشور اعلام گرديده. خواهشمند است دستور فرمائيد از هم اكنون ضمن پيش‏بينى‏هاى لازم بمنابع مربوطه آموزش داده شود كه با هوشيارى و بيدارى كامل در جريان اين قبيل فعل و انفعالات بوده و هرگونه اطلاعات مكتسبه در اين زمينه را بموقع باين اداره كل منعكس نمايند.

مدير كل اداره سوم. مقدم
رهبر عمليات ـ صالحى
از طرف رئيس بخش 316
رئيس اداره يكم عمليات ـ ثابتى
در پرونده 40 ح