سند نامه ::
 
برچیدن اعلامیه های نصب شده به دیوار حوزه علمیه
از : ساواك قم تاریخ 16 / 11 / 45
به : تيمسار رياست ساواك اداره كل سوم شماره : 3292 / 21

امروز مصادف با 25 شوال و چهارمين سالگرد جريان مدرسه فيضيه از طرف حوزه علميه قم چند برگ اعلاميه خطى بديوارهاى داخلى مدرسه فيضيه الصاق كه توسط مأمورين شهربانى كنده شد متن اعلاميه از طرف طلاب مدرسه فيضيه مجلس يادبودى بعدازظهر امروز برقرار ميباشد و از طلاب دعوت شده كه شركت نمايند پيش‏بينى‏هاى لازم بعمل آمد و بمسئولين مدرسه تذكر داده شد و امكان دارد مجلس مذكور تشكيل نشود معهذا مراقبت كامل ادامه دارد و نتيجه پستى بعرض خواهد رسيد
تلگرافى مخابره گرديداز طرف رئيس ساواك بكائى