سند نامه ::
 
تلاش برای براى اغفال مامورين انتظامى
به : 316 تاریخ 11 / 11 / 45
از : 20 ه3 شماره : 26635 / 20 / 36

تا اين تاريخ از طرف مراجع مقيم قم براى صدور اعلاميه در مورد واقعه مدرسه فيضيه تصميمى اتخاذ نشده است ولى عده‏اى از طلاب افراطى ضمن مذاكراتى كه بين خودشان مينمايند قرار گذاشته‏اند روز 25 شوال كه مصادف با وفات امام جعفر صادق عليه‏السلام و جريان مدرسه فيضيه قم ميباشد جلسه‏اى تشكيل بدهند و گويا براى اغفال مامورين انتظامى پس از پايان سخنرانى اشخاصى براى اينكه شناخته نشوند فورا او را احاطه و عمامه و عينك و تا حدود امكان لباسهاى وى را عوض مينمايند.
از نظر تهران اقدام شده است. صالحى 13 / 11 / 45 آقاى صالحى ـ آقاى صابرى
در پرونده 40حبايگانى شود اقدام شده است 13 / 11