سند نامه ::
 
اعلاميه های مضرّه ....
اطلاعيه
رياست محترم ساواك قم

بطوريكه اينجانب مشاهده نمودم در ساعت 30 / 7 دقيقه بعدازظهر روز 31 / 1 / 45 در راهرو مدرسه فيضيه 2 نوع اعلاميه مضرّه كه چندى قبل در حوزه علميه قم پخش شده است و تحت عنوان اعلام خطر و باطلاع عموم ميرساند چسبانيده بود و فورا بدون اينكه كسى متوجّه شود هر دو اعلاميه را از ديوار كندم اينك هر دو اعلاميه به پيوست تقديم ميگردد.
سيد رضا طباطبائى
فعلاً بايگانى و تحقيق نموده كه بوسيله چه كسى نصب شده است 1 / 2 / 45