سند نامه ::
 
تظاهرات هواداران امام خمینی در قم
گزارش
از: اداره كل سوم (316)

محترما بطوريكه استحضار دارند عده‏اى از عناصر افراطى مذهبى شناخته شده كه از ايادى آيت‏اله خمينى ميباشند در شهرستان قم در فرصتهاى مناسب بعناوين مختلف مردم را تحريك نموده و در هر زمان بصور گوناگون تظاهراتى مينمايند و با آنكه بعضى از اين اشخاص كرارا دستگير و تحت تعقيب قانونى قرار گرفته‏اند معذلك عملا مشاهده شده كه همزمان با عمل دستگيرى مدارك مكشوفه يا ضعيف بوده كه بازپرس بعلت فقد دليل قرار منع پيگرد جهت آنان صادر كرده و يا محكوميتهاى قليلى پيدا نموده‏اند كه پس از طى محكوميت جرى‏تر گشته و بمحض استخلاص از زندان همان رويه ناصواب قبلى خود را بلكه بمراتب شديدتر ادامه داده‏اند و همانطور كه مستحضرند هنگام تحويل سال 45 عده‏اى از همين اشخاص در صحن مطهر حضرت معصومه مبادرت به پخش اعلاميه نمودند كه تعدادى از عاملين و موزعين اعلاميه مزبور دستگير و با صدور قرار قانونى بازداشت ميباشند ليكن با توجه بمطالب معروضه فوق چون اينگونه محدوديتها و محكوميتها درباره اين قبيل افراد تاكنون موثر واقع نشده و حتى نتيجه معكوس داشته است لذا بمنظور خاتمه دادن باين نوع فعاليتها خصوصا نسبت باين تيپ اشخاص پيشنهاداتى بشرح ذيل معروض ميدارد تا چنانچه تصويب فرمايند بمرحله اجراء درآيد.
1- طبق بررسيهائيكه بعمل آمده عده‏اى از افراد دستگير شده از جوانان افراطى بوده كه سن آنها بين 21 الى 25 سال ميباشد و خدمت نظام وظيفه را انجام نداده‏اند لذا طبق اوامر تيمسار رياست ساواك ترتيبى اتخاذ گردد كه بخدمت سربازى اعزام شوند.
2- ساير دستگير شدگان كه سوابق ممتدى در زمينه فعاليتهاى مضره دارند و سنى هم از آنان گذشته است بيكى از نقاط بد آب و هوا حداقل براى مدت يكسال تبعيد شوند.
3- با حضور رئيس ساواك قم پرونده اشخاص شناخته شده و مورد نظر در محل اداره سوم و با ساواك قم بررسى و تصميم باقامت اجبارى آنان بتدريج در نقاط دور دست و بد آب و هوا گرفته شود و حتى ترتيبى اتخاذ شود كه عده‏اى از آنان بنحوى از كسوت روحانيت خارج گردند.
6- دفتر ويژه اطلاع ميدهد شركت ميدشت كه كار درمانگاه شاهنشاهى نيك‏شهر بلوچستان را بعهده گرفته بعلت بدهكارى بكارگران و كسبه محل كارگران از خروج نماينده شركت مزبور از نيك‏شهر جلوگيرى نموده‏اند بترتيبى كه احتمال زد و خورد در محل ميرود.
اقدام انجام شده:
بساواك محل ابلاغ شد كه بطريق ممكنه نسبت برفع محظور اقدام نمايد.
7- پنج نفر طلابى كه در تحويل سال مبادرت به پخش اعلاميه در قم نموده بودند همگى دستگير و نسبت باعزام آنان بمركز اقدام و قرار است ظرف روز 3 / 1 / 45 به اداره كل سوم تحويل شوند.
اقدامات انجام شده: ترتيبات مقتضى براى بازجوئى از آنان در مركز داده شده است.
8- در ساعت 1930 روز 2 / 1 / 45 عده‏اى در حدود 400 نفر از طلاب قم بمنزل شريعتمدارى رفته و تقاضاى آزادى طلاب دستگير شده را نموده‏اند شريعتمدارى ضمن اظهار تأسف وعده داده نسبت بآزادى آنان اقدام خواهد نمود. مجددا در ساعت 0900 روز 3 / 1 / 45 عده‏اى در حدود / 500 نفر بمنزل شيخ هاشم آملى رفته و تقاضاى آزادى دستگيرشدگان را مينمايند شيخ هاشم آملى ضمن اظهار تأسف وعده داده نسبت به آزادى دستگيرشدگان اقدام نمايد و درخواست نموده طلاب آرامش را حفظ نموده و برخلاف نظم اقدام نكنند. طلاب مجددا بمنزل آقاى داماد ميروند ولى داماد در منزل نبوده است اكنون طلاب متفرق و منتظر اقدامات شريعتمدارى و آملى هستند. اقدام انجام شده:
بساواك قم ابلاغ شد محركين را شناسائى و نتيجه را اعلام نمايد. شاهين اخذ دستور شد.
آقاى صابرى در پرونده كلى قم ضميمه شود 13 / 1 حوزه علميه ـ طلاب قم و تهران
در پرونده حوزه علميه قم بايگانى شود 3 / 1 / 45