سند نامه ::
 
نامه رئیس ساواک به ادارات تابعه در چند شهر
تلگرافات صادره
به : ساواكهاى مشهد. تبريز. شيراز. اصفهان. قم. كرمان
از : اداره كل سوم شماره : 54996 / 316 تاریخ 26 / 11 / 44

چون روز 27 / 11 / 44 مصادف با دومين سال واقعه مسجد فيضيه قم ميباشد دستور فرمائيد با همكارى مأمورين انتظامى محل دقيقا مراقبتهاى لازم بعمل آورده و نتيجه را سريعا اعلام دارند.
مقدم
از طرف 26 / 11
26 / 11 26 / 11 / 44 54996 / 316