سند نامه ::
 
اسامی اعضای کمیسیون مشترک ساواک ، شهربانی و ژاندارمری قم
وزارت كشور
فرماندارى شهرستان قم
(صورت جلسه)

بنابدرخواست شماره 3655 / 5- 24 / 11 / 44 رئيس شهربانى قم كميسيون با حضور امضاءكنندگان زير در فرماندارى تشكيل و دوباره اطلاعيه واصله مبنى بر اينكه روز چهارشنبه 27 / 11 / 44 كه مصادف با وفات حضرت امام جعفر صادق است از طرف طرفداران خمينى تحت عنوان يادبود واقعه مدرسه فيضيه مجالسى در مدرسه خان ـ مدرسه فيضيه و مسجد اعظم برقرار و ممكن است تظاهراتى برعليه دولت و مقامات بعمل آيد. رئيس شهربانى توضيحات لازم دادند و نسبت به پيش‏بينى انتظامات و غيره كسب نظريه از كميسيون نمود. سپس سر كار سرهنگ بديعى رئيس ساواك قم اظهار نمودند بموجب گزارشات رسيده مسبب اصلى شهاب اشراقى داماد خمينى است و حتى مخارج مجالس را نيز بعهده گرفته است و شيخ مؤيدى و شيخ ناصر مكارم و شيخ محمود دعائى از طرف اشراقى فعاليت دارند. ممكن است در روز مزبور شيخ على مشگينى مدرس حوزه علميه بالاى منبر رفته و مطالبى در مورد پانزده خرداد بگويد و شايد طلاب از مدرسه خان دسته جمعى بمنظور تظاهرات تا مدرسه فيضيه بروند لذا كميسيون بالاتفاق‏نظر دادند كه شهربانى و ساواك نظارت و كنترل خود را. نسبت به تعقيب محركين و عاملين اقدام شود.
در خاتمه مقرر ميگردد يكدستگاه كامانكار1 با 14 نفر ژاندارم مسلح آماده باشند تا در صورت احتياج و تقاضاى شهربانى بمنظور تشريك مساعى در اختيار شهربانى قرار گيرد.

فرماندار شهرستان قم رئيس ساواك قم
اسلامى سرهنگ بديعى

فرمانده هنگ ژاندارمرى قم رئيس شهربانى قم
سرهنگ وقار سرهنگ حميد اكسير

1ـ يك نوع كاميون ارتشى بوده است.