سند نامه ::
 
تظاهرات در مسجد آيت‏الله بروجردى
درباره: روز چهارشنبه بيست‏وهفتم بهمن
‏ماه مصادف با رحلت امام جعفر صادق

از : ساواك قم تاریخ 24 / 11 / 44
به : رياست شهربانى قم شماره : 2380 رق‏م

طبق اطلاع چون قرار است عده‏اى از طلاب تظاهراتى در مسجد آيت‏اله بروجردى و مدرسه فيضيه بنفع خمينى در روز فوق بنمايند و هم‏چنين تراكتهائى پخش نمايند لذا خواهشمند است دستور فرمايند مأمورين مربوطه در جريان امر بوده و در روز فوق‏الذكر مراقبت بيشترى بنمايند.

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم سرهنگ ستاد بديعى