سند نامه ::
 
دعای توسل در جوار حرم
از : ساواك قم
به : رياست ساواك تهران

ساعت 1930 روز 29 / 12 / 43 در حدود پانصد نفر از طلاب در ضلع جنوب غربى حرم اجتماع و پس از خواندن دعاى توسل هنگام شعار دادن براى خمينى بآنان اخطار شد كه ظرف يكربع ساعت متفرق شوند چون باخطار توجهى نكردند وسيله مأمورين پليس متفرق و طلاب متوارى شدند و سپس تا خاتمه سال تحويل آرامش برقرار بود.
1 / 1 / 44 100 بديعى