سند نامه ::
 
سوگ ملی در عید نوروز
موضوع : طلاب قم
شماره : 3927 تاریخ 26 / 12 / 44

طبق اطلاع واصله، روز 21 / 12 / 44 بين عده‏اى از طلاب قم كه در مدرسه فيضيه اجتماع كرده بودند اظهار شده، اعلاميه‏اى از طرف طلاب حوزه علميه قم منتشر ميشود مبنى بر اينكه چون رهبر و پيشواى حوزه علميه آيت‏اله خمينى در ايران نيستند عيد نوروز را سوگوارى ملى اعلام خواهند نمود.
گفته ميشود، طلاب قم قصد دارند در ايام عيد بلوا نموده و تظاهراتى بنمايند.
به پرونده حوزه علميه قم ضميمه و بايگانى شود
آقاى صابرى قبلاً تلگرافى بساواك قم در اين زمينه نموده بود كه اوامرى صادر و بقم ابلاغ شد. در مورد پخش اعلاميه هم دستور كلى بساواكهاى ذينفع مبنى بر شناسايى اين عوامل و جلوگيرى داده شد.