سند نامه ::
 
تشکیل كميسيون اطلاعاتى شهرستان قم
از : ژاندارمرى كل‏كشور تاریخ 9 / 12 / 1343
دايره اطلاعات و ضد اطلاعات شماره : 6817 / 12 الف از
به: رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور

برابر گزارش هنگ ژاندارمرى قم كميسيون اطلاعاتى شهرستان قم در تاريخ 6 / 12 / 43 در فرماندارى قم تشكيل و تصميم گرفته ميشود كه چون روز 7 / 12 / 43 مصادف با شب وفات حضرت امام جعفر صادق عليه‏السلام و روز زدوخورد مدرسه فيضيه قم بوده طبق اطلاع حاصله طلاب در نظر دارند باين منظور مجلسى در مسجد امام ترتيب دهند و امكان‏دارد تشنجاتى ايجاد نمايند لذا ازطرف كميسيون تصميم گرفته ميشود كه شهربانـى پيش بينى‏هاى لازم را از نظر تامين شهرمعمول و بيست‏نفر ژاندارم مجهز به اسلحه مربوطه و گاز اشك‏آور در اختيار شهربانى گذارده شود كه بهمين ترتيب عمل ضمنا از تاريخ 071800 / اسفند ماه درب‏هاى مسجد امام را مامورين مى‏بندند لذا به تدريج عده‏اى در حدود دو هزار نفر در مسجد بالاسر حضرت معصومه عليه‏السلام اجتماع و مقارن ساعت بيست در حدود پانصد نفر از آنها بصورت دسته جمعى در حالى كه شعار ميدادند (عزيزما خمينى مرجع‏ما خمينى) از درب صحن به طرف ميدان آستانه حركت ميكنند چون احتمال ميرفته كه جماعتى بآنها پيوسته و نظم شهر را مختل سازند لذا بنا به دستور رئيس شهربانى مأمورين ژاندارم چهار عدد گاز اشك‏آور بطرف آنها پرتاب و جمعيت را متفرق مينمايند و طبق آخرين اطلاع تلفنى فرمانده هنگ قم فعلا آرامش كامل در شهر برقرار است و احتمال بى‏نظمى بعدى نميرود.
از طرف فرمانده ژاندارمرى كل كشور ـ سرلشگر معزى
قبلاً اقدام شده بايگانى شود. 12 / 12
40 ح مذهبى
كميته مذهبى بهره‏بردارى شود. 11 / 12