سند نامه ::
 
اجتماع طلاب در مدرسه فيضيه قم
گيرنده : تيمسار رياست ساواك اداره كل سوم تاریخ 1 / 11 / 43
فرستنده : ساواك استان مركز شماره : 23445 /
پيرو عطف 8 / 10 / 43 36157 / 321

1- محركين طرفداران خمينى بوده‏اند
2- اقدامات شهربانى با نظر ساواك انجام شده است
3- مسلح بودن طلاب بكارد و چاقو براى زد و خورد داخلى خودشان بين طلاب طرفدار خمينى و شريعتمدارى بوده است
از طرف رئيس ساواك استان مركز. مولوى
بايگانى شود صابرى 28 / 11