سند نامه ::
 
ماموران مسلح در پشت بام مدرسه فیضیه
موضوع : روحانيون
شماره : 21477 / الف تاریخ 6 / 10 / 43

بعدازظهر روز پنجشنبه 3 / 10 / 43 اطلاع حاصل شد كه عده‏اى از طلاب كه مسلح بكارد و چاقو ميباشند قصد دارند در مدرسه فيضيه اجتماع و برخلاف مصالح كشور سخنرانى نمايند كه از طرف شهربانى قم پيش‏بينى لازم معمول و قارن ساعت / 1500 كه طلاب دسته‏دسته بطور غيرعادى وارد مدرسه فيضيه ميشدند و اجتماع آنها رو بافزايش ميرفت پليس از ورود غيرطلاب بداخل مدرسه مذكور جلوگيرى و عده‏اى مأمور مسلح به پشت‏بام مدرسه گمارده شدند طلاب چون خود را تحت محاصره كامل مأمورين ميبينند تغيير روش داده و آقايان شيخ منتظرى. شيخ حسين نورى اصفهانى. على مشگينى كه از مدرسين حوزه علميه هستند پيرامون وحدت‏نظر طلاب صحبت و در ساعت / 1700
طلاب با آرامش متفرق و هيچ‏گونه گفتار خلاف و اتفاقى رخ نداد.
بخش 321 ـ كميته 1 روحانيون
تحقيق شود محركين چه اشخاصى هستند
ساواك تهران در اينمورد چه اقداماتى بعمل آورد. 6 / 10 / 43