سند نامه ::
 
اعلاميه خطى بامضای اصناف و بازاريهاى قم
موضوع : درباره روحانيون حوزه علميه قم
شماره : 20147 / 20 الف تاریخ 22 / 9 / 43

برابر اطلاع صبح روز 21 / 9 / 43 در مدرسه فيضيه يك برگ اعلاميه خطى بامضاء اصناف و بازاريهاى قم بمضمون تعقيب هدف بازار و اصناف تهران مبنى بر تعطيل يك 21 آذر و اعتراض به قانون‏شكنى و اختناق و تبعيد آيت‏الله خمينى كه در آن از بازرگانان و اصناف قم دعوت گرديده كه بعد از ظهر روز مزبور در مسجد امام اجتماع نمايند چسبانيده شده بود در ساعت 1300 روز مذكور درب مسجد امام از طرف شهربانى بسته ميشود در ساعت 1400 ببعد طلاب جهت شركت در جلسه درسى عازم مسجد امام ميگردند و پس از مشاهده بسته بودن درب مسجد پس از توقف كوتاهى متفرق ميگردند در ساعت 1630 جمعيتى در حدود 200 نفر از طلاب كه بقصد مسجد امام در جلوى مسجد مذكور جمع شده بودند بصورت اجتماع در امتداد خيابان آستانه با ذكر صلوات بطرف مدرسه فيضيه ميروند كه در مسير توسط پليس تذكر بانها داده ميشود طلاب بى‏سروصدا متفرق ميگردند ضمنا عده‏اى از طلاب جلوى مدرسه فيضيه ايستاده و چون احتمال ميرفته بتدريج جمعيت در محل افزايش يابد لذا درب مدرسه فيضيه بسته و طلاب بتدريج بدون تظاهر متفرق ميشوند.
بخش 321 ـ كميته 1 روحانيون 22 / 9 / 43
در پرونده حوزه علميه قم بايگانى شود صابرى 23 / 9