سند نامه ::
 
اجتماع طلاب در شهرستان قم
ساعت 1630 روز 21 / 9 / 43 در حدود 200 نفر از طلاب شهرستان قم به قصد اجتماع بطرف مسجد امام روانه ميشوند لكن چون در مسجد امام در ساعت 1300 از مامورين انتظامى بسته شده بود لذا بسمت مسجد فيضيه حركت و در بين راه صلوات ميفرستادند. مامورين قبل از رسيدن طلاب در مسجد فيضيه را هم ميبندند و بالاخره طلاب بدون اخذ نتيجه از اجتماع خود متفرق ميشوند.

ارزيابى خبر :
خبر فوق صحت دارد.
اقدامات انجام شده:
بمنظور شناسائى برپاكنندگان اين اجتماع دستورات لازم صادر گرديد.
در بولتن خصوصى مورخه 21 / 9 درج گرديد. 22 / 9...