سند نامه ::
 
اعلاميه 10 ماده‏اى حوزه علميه قم
گيرنده : تيمسار رياست ساواك تاریخ 27 / 1 / 43
فرستنده : مديريت كل اداره سوم شماره : 1521 / به الف

روز پنجشنبه 20 / 1 / 43 بمناسبت ورود آقاى خمينى مجلس جشنى در مدرسه فيضيه از ساعت 1930 داير بود كه در حدود 4000 نفر در آن شركت كرده بودند. در ساعت 20 آقاى خمينى بمدرسه آمد ابتدا آقاى حاجى مرواريد از آزادى آقاى خمينى صحبت كرد و سپس قطع روابط سياسى. اجتماعى. اقتصادى با دولت اسرائيل را از دولت فعلى خواستار گرديد. ضمنا بمؤسسه اطلاعات حمله كرد كه مطالب خلاف واقع راجع بروحانيون در روز سه‏شنبه 18 / 1 / 43 درج كرده است. سپس اظهار نمود اينك چند دقيقه‏اى آقاى حجتى با شما صحبت ميكند. على حجتى كرمانى اعلاميه ده ماده‏اى بنام حوزه علميه قم قرائت كرد كه يكنسخه آن بپيوست ايفاد ميگردد و در متن اعلاميه بنام حوزه علميه قم اعلام شده براى اينكه آقاى خمينى مرجع تقليد شناخته شود ده ماده‏اى مزبور را انجام دهد. در ساعت 0900 روز جمعه 21 / 1 / 43 مجلس ديگرى در مدرسه فيضيه داير بود كه على حجتى كرمانى چنين صحبت كرد برخلاف تصور هدفهاى روحانيون كهنه و فرسوده و ارتجاعى نيست بلكه هدف ما در درجه اول تامين امنيت و رفاه كليه مردم ايران است. من بنمايندگى [دانشجويان ]حوزه علميه قم بايستى اعلام كنم كه مخالف استعمار و استثمار هستيم مملكت ما بايستى مستقل باشد نه تابع استعمارگران. تا بحال كه تمام بلندگوهاى تبليغاتى مانند جرايد و راديو تلويزيون مردم را با حرفهاى پوچ و فرسوده اغفال ميكرد گذشت. از امروز ما همه آنرا دفن كرده و دور خواهيم انداخت اكنون كه اين ده‏ماده را ميخوانم همگى قلم و كاغذ بدست بگيريد يادداشت كنيد و هر كدام بشهرستانها ميرويد بهر طريق كه ميدانيد؟ آنرا تكثير و بسمع مردم برسانيد. بعد اعلاميه ده ماده‏اى را قرائت نمود. در مورد اينكه اين اعلاميه با اطلاع آقاى خمينى بوده يا خير باواسطه ايشان تماس حاصل شد و جواب آقاى خمينى توسط واسطه باين نحو داده شد كه آقاى خمينى گفته‏اند ماداميكه روزنامه اطلاعات بنحو مقتضى جبران مقاله سه‏شنبه 18 فروردين را نكند از دادن جواب مثبت يا منفى خوددارى خواهد كرد. آقاى شريعتمدارى نيز اظهار بى‏اطلاعى كردند. با توجه باينكه على حجتى كرمانى معمم و نويسنده مجله در مكتب اسلام بوده و با مطابع و مسائل چاپى سروكار دارد و از طرفى اطلاعات واصله حاكى است كه اين شخص از علاقمندان واحدى و نواب صفوى بوده و بدكتر مصدق نيز سمپاتى دارد با معاضدت عناصر نهضت آزادى دست باينكار زده است.
ضمنا بعيد بنظر ميرسد كه آقاى شريعتمدارى از اين موضوع بى‏اطلاع باشند چه انتشار و اعلام اين اعلاميه از لحاظ رقابت شديدى كه بين اين دو نفر حكمفرما است خمينى را در وضع نامساعد قرار داده است.
براى دستگيرى نامبرده شهربانى و ساواك اقدامات لازم معمول داشته ولى فعلا نامبرده مخفى است كه مأمورين با هوشيارى كامل مترصد دستگيرى او هستند.
رئيس ساواك تهران. مولوى