سند نامه ::
 
قطعنامه دانشجويان حوزه علميه قم
كه در شب جمعه 21 فروردين 1343 در مجلس جشن باشكوهى كه بمناسبت آزادى و بازگشت حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى خمينى در مدرسه فيضيه برگزار شده بود صادر گرديد:
در اين موقع كه توده‏هاى وسيع مردم، صفوف خود را براى قبول رهبرى از مقام شامخ روحانيت فشرده نموده‏اند دانشجويان حوزه علميه قم از مراجع عاليقدر مخصوصا حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى خمينى خواستارند كه در تامين مستدعيات زير كوشش فرمايند:
1- ايجاد نظم صحيح1 و برنامه‏هاى اساسى همه جانبه در داخله مراكز علمى بويژه حوزه علميه قم.
2- اجراء قوانين اسلامى بصورت كامل خود و احياء سنتهاى متروك شده دينى
3- اجراى قانون اساسى بمعناى واقعى خود؛ بويژه اصل دوم متمم آن
4- الغاء تصويبنامه‏ها و لوائح ضد دينى و انحلال مجلسين غيرقانونى
5- قطع ايادى استعمار و عمال صهيونيسم از مملكت
6- جلوگيرى از ظلم و فساد؛ تعميم عدالت اجتماعى، تامين آزادى‏هاى فردى و اجتماعى و نيازمنديهاى عمومى و ايجاد يك ايران آباد، آزاد، مستقل در زير پرچم پرافتخار مذهب جعفرى.
7- بهبودى وضع اقتصادى و تشويق صنايع ملى و اصلاح وضع كارگران و تهيه كار براى فارغ‏التحصيلان و بيكاران.
8- جلوگيرى از توليد و استعمال مواد مخدره و الكل و كنترل دستگاهاى تبليغاتى از قبيل راديو و تلويزيون و جرائد و جلوگيرى از اشاعه فحشاء و منكراة از قبيل برنامه‏هاى ضد اخلاقى سينماها و تاترها غيره.
9- آزادى جميع زندانيان بى‏گناه بويژه حضرت حجه‏الاسلام آقاى طالقانى و اساتيد محترم دانشگاه بازگشت تبعيد شدگان و آوارگان ببلاد خود
10- رسيدگى بوضع معيشت بازماندگان شهداى پانزدهم خرداد.

حوزه علميه قم

1ـ نظم مورد نظر حوزه غير از نظمى بود كه ساواك در نظر داشت تا انجام دهد حوزه از همان ابتدا به نظمى كه برخاسته از اعتقاد و ايمان قلبى طلاب بود معتقد بوده و براى برنامه‏هاى درسى طلاب تلاش وسيعى انجام داد امّا ساواك و دربار شاه بنام نظم و انضباط در صدد بود تا روحانيون وارسته را از بين ببرد و بجاى آنها وابستگان به شاه را جايگزين نمايد كه در اسناد مختلف همين كتاب خصوصا در فصل طرحهاى موازى ساواك ملاحظه خواهيد فرمود.