سند نامه ::
 
شعار طلاب بر له امام خمينى
شماره : 803 تاریخ 8 / 1 / 44

برابر اطلاع روز 29 / 12 / 43 در حدود 500 نفر از طلاب قم در ضلع جنوب غربى حرم اجتماع و پس از خواندن دعاى توسل بنفع خمينى شعار دادند كه وسيله پليس بآنان اخطار شد كه ظرف يك ربع ساعت متفرق شوند چون باخطار پليس توجهى نكردند وسيله مأمورين انتظامى (پليس) متفرق و طلاب متوارى شدند.
نظريه ـ ساعت 1850 روز 1 / 1 / 44 تلفنى باداره كل سوم اطلاع داده شده است.
به پرونده حوزه علميه قم بايگانى شود صابرى 17 / 1 بولتن جارى