سند نامه ::
 
امام مورد احترام مردم
موضوع : حوزه علميه قم
شماره :300 1236 / ن تاریخ 16 / 11 / 42


محمد قريشى بازرگان اظهار داشته روزيكه آيت‏الله بروجردى فوت كرد براى اداره حوزه علميه قم فقط آيت‏الله گلپايگانى. شريعتمداى. مرعشى و خوانسارى قبول كردند هريك مبلغى بين 60 تا 90 هزار تومان در ماه بپردازند و آيت‏الله خمينى اصولا چون پولى در اختيار او قرار نميگرفت اداره قسمتى از مخارج حوزه علميه را برعهده نگرفت ولى اكنون وضع بطورى شده كه آيت‏الله خمينى ماهيانه 200 هزار تومان مخارج حوزه علميه قم را ميپردازد و اين امر نشان ميدهد كه بيش از ديگر روحانيون مورد وثوق و احترام مردم شده است.
قريشى اضافه نموده اگر دولت با آيت‏الله خمينى مبارزه نميكرد و از نظر افكار مومى مظلوم واقع نميشد امكان نداشت باين صورت اعتماد مردم را بسوى خود جلب نمايد.
بخش 321 19 / 11مذهبى