سند نامه ::
 
اوامر تیمسار قائم مقام
موضوع : روحانيون
از : اداره كل سوم ـ اداره دوم عمليات
به : ساواك استان مركز (تهران)


در كميسيونى كه در حضور تيمسار قائم‏مقام رياست ساواك بمنظور بحث و تبادل نظر پيرامون امور مربوط بروحانيون تشكيل شده بود تيمسار قائم‏مقام اوامرى بشرح زير صادر فرمودند: مقامات عاليه كشور مايلند روحانيون در مسيرى قرار گيرند كه تنها بامور مذهبى پرداخته و در سياست دخالت ننمايند.1 روحانى واقعى فردى است كه تمام مساعى خود را مصروف ارشاد مردم بطرف دين نموده و از اين راه بتقويت مبانى دينى و معنوى اجتماع بپردازد. هدف مسئولين مربوطه بايد مبارزه با عناصر منحرف و تقويت عناصر مفيد باشد. البته عنصر مفيد كسى نيست كه دائما دعاگو باشد بلكه افراد و روحانيونى كه غير از وظيفه دينى كار ديگرى انجام نميدهند محترم هستند.
بوضع مادى آنها كمك ميشود و تسهيلات ديگرى در كارهاى آنها فراهم خواهد شد و حتى در بعضى موارد ميتوان ببرخى از مفيدترين آنها كمك‏هاى مادى نيز نمود.
اگر اين برنامه را انجام ندهيم روحانيت را در مقابل رژيم قرار داده‏ايم. سوءتفاهمى ايجاد شده كه بايد از بين برود و با يك برنامه منظم ميتوان اين وظيفه را انجام داد و سوءتفاهم موجود را از بين برد و اگر اين سياست ادامه يابد بعد از يكى دو سال روحانيون ناراحت درمى‏يابند كه ديگر محلى براى فعاليت مضره آنها باقى نيست و خود بخود از بين ميروند و اگر عده معدودى باقى بماند در مقابل اكثريت روحانيون صالح قرار ميگيرند و اجتماع آنها را طرد خواهد كرد.
تقسيم مسئوليتها
چون اين امر مربوط بامنيت داخلى كشور است كنترل ستادى آن با اداره كل سوم و قسمتهاى اجرائى آن با ساواكها خواهد بود. اداره كل سوم و ساواكها صرفا نبايستى در مورد كسب اطلاع اقدام كنند بلكه بايد از اطلاعات رسيده بهره‏بردارى لازم را نيز بنمايند. در اداره كل سوم ميبايستى بيوگرافى روحانيون مهم و همچنين بيوگرافى روحانيونى كه فعاليت مضره دارند جمع‏آورى گردد. بعلاوه روش آنها در هر زمان ـ طرز تفكر نسبت بوقايع روز و بالاخره مسير دائمى تحولات اين طبقه مشخص باشد. چنين بيوگرافى و پرونده‏هائى در ساواكهاى تهران ـ استانها و شهرستانها نيز بايد وجود داشته باشد لذا در مورد روحانيون دو نوع پرونده در اداره كل سوم و ساواكها موجود خواهد بود.
بيوگرافيها
فعاليت‏هاى طبقه روحانيون
مجددا يادآور ميشود كه داشتن بيوگرافى روحانيون مهم و افراديكه ناراحت بوده و داراى سابق مضره ميباشند اجبارى است و در مورد ساير روحانيون و عاظ فقط اسامى آنها لازم است. مثلا در شهر قم كه چند هزار وجود دارد لزومى ندارد كه براى همه بيوگرافى تهيه شود فقط بيوگرافى روحانيون مهم و ناراحتها تهيه خواهد گرديد.
دستور فرمائيد اوامر و مطالب مشروحه بالا را مورد عمل قرار داده بمنظور اجراى آن اقدامات لازم معمول دارند. ضمنا طبق نمونه پيوست بيوگرافى و مشخصات ملصق بعكس روحانيون مهم و روحانيون ناراحت و داراى سابقه فعاليت مضره مقيم آن منطقه را در دو نسخه تهيه و بصورت دو دفتر تنظيم كنند.
سپس يك نسخه از دفترچه‏هاى مزبور را در همان ساواك نگهدارى و نسخه ديگر را بمركز ارسال نمايند
از طرف مدير كل اداره سوم ـ مقدم
9 / 10 / 42
آقاى صاحب‏الزمانى در مورد دفترچه حضورا مذاكره شود 5 / 11 / 42

1 ـ تز جدايى دين از سياست استعمارگران در راستاى هدف خويش براى از بين بردن منابع و منافع ملتهاى تحت ستم به شگردها و شيوه‏هاى مختلفى دست مى‏زنند كه يكى از آن‏ها القاء تز جدايى دين از سياست است.
بر اساس چنين تفكر متدينين بايد به نماز و عبادت ظاهرى خود بپردازند و سياست را به سياستمداران واگذار كنند. حضرت امام خمينى از همان ابتدا با طرح تئورى حاكميت دينى به مبارزه با چنين تفكر استعمار ساخته‏اى شتافت و نهايتا توانست با بسيج مردم متدين، كه سياست اسلامى را مى‏فهميدند رژيم شاه را متلاشى كند.