سند نامه ::
 
الصاق اعلامیه های ضد دولتی به دیوار مدرسه فيضيه
گيرنده : تيمسار رياست ساواك
شماره : 2087 / ق م

بطوريكه استحضار دارند در مدرسه فيضيه پس از جريانات روز دوم فروردين اغلب اعلاميه‏هائى كه با دست نوشته شده و يا بصورت كپيه تهيه شده و مفاد آن برعليه دولت و له روحانيون بود بديوار الصاق ميگرديد با اينكه بدفعات اعلاميه‏هاى مزبور جمع‏آورى ميگرديد معذالك باز هم در هر فرصت الصاق اينگونه اعلاميه‏ها تكرار ميگرديد از تاريخ 25 / 9 / 42 يك پست نگهبانى پليس با لباس شخصى در مدرسه فيضيه گمارده شد و از آن تاريخ تاكنون ديگر نصب اعلاميه‏ها موقوف گرديده و از اين عمل نتيجه مطلوب حاصل گرديده است و عكس‏العملى هم از طرف روحانيون و طلاب نشده است و عمل شهربانى نسبت بجلوگيرى از اينگونه تحريكات كه اغلب شبانه و بطور محرمانه انجام ميگرديد شايان تقدير است.

رئيس سازمان اطلاعات
و امنيت قم
ح. بديعى
در پرونده مدرسه فيضيه قم بايگانى شود و در صورتى كه بنام فوق پرونده‏اى نبود در پرونده حوزه علميه قم بايگانى شود 16 / 11 2 / 10اداره دوم ـ 321