سند نامه ::
 
کمکهای نقدی مردم براى تعمير مدرسه فيضيه قم
گيرنده : مديريت كل اداره سوم تاریخ 19 / 8 / 1342
فرستنده : ساواك فارس شماره : 11832 / د / 8

در چندى قبل از قم دستورى رسيده بود كه مردم شهرستانها پولى براى تعمير مدرسه فيضيه قم جمع‏آورى و به حسابى كه در بانك ملى قم بنام آقاى خمينى باز شده حواله شود اخيرا باز موضوع را تجديد و دستور داده شده كه وجوهى كه افراد ميدهند بنام فرد فرد خانواده خود باشد و منظورشان اين بود كه بعدا تبليغ كنند تعداد زيادى از افراد در اين كار شركت نموده‏اند.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت فارس و بنادر. حريرى
در پرونده مدرسه فيضيه قم بايگانى و در صورتى كه بانيان پرونده موجود نيست در پرونده حوزه علميه قم بايگانى شود
21 / 8 / 42 اداره دوم - بخش 321