سند نامه ::
 
مجالس ترحیم در قم
موضوع : تلگراف رمز
گيرنده : تيمسار ساواك (ساواك تهران)
شماره : 421 تاریخ 14 / 8 / 42

پيرو 418 ـ 13 / 8 / 42 شب گذشته در قم ختم برگزار نشد روحانيون تصميم دارند شب پنج‏شنبه و شنبه [و شب] جمعه مجلس ترحيم براى متهمين پانزده خرداد بگذارند.
از طرف بديعى صاحب‏الزمانى