سند نامه ::
 
پایان تعمیر مدرسه فیضیه
اطلاعيه
تاریخ 13 / 7 / 42
روز 9 / 7 / 42 تعمير مدرسه فيضيه قم خاتمه يافته است
اداره دوم
14 / 7321
بپرونده مدرسه فيضيه قم ضميمه و ارائه شود 15 / 7
بررسى شد. بايگانى شود