سند نامه ::
 
درباره تعمیر مدرسه فيضيه
در باره تعمیر مدرسه فيضيه

رياست ساواك تهران
عطف : 5804 / س ت ـ 25 / 3 / 42

قبلاً اداره فرهنگ درنظر داشت كه از اعتبار موقوفه‏ها نسبت بتعمير مدرسه فيضيه اقدام نمايد ولى چون دهه محرم درپيش بود بيم آن ميرفت كه مجددا از اقدام دولت براى تعمير مدرسه فيضيه سوءاستفاده تبليغاتى شود لذا متوقف ماند اينك كه وضع مساعد است با اداره فرهنگ صحبت شد نسبت به تعمير مدرسه مزبور اقدام فورى معمول دارند.

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم
ح. بديعى
2 / 4 / 42 690