سند نامه ::
 
خسارات اتومبیل حامل امام
شماره 253 تاریخ 23 / 3 / 42
تيمسار رياست ساواك

چون در موقع دستگيرى آيت‏اله خمينى از فولكس واگن يكى از كارمندان اين ساواك و برانندگى خودش استفاده گرديده و خمينى و 8 نفر از افراد كه در تهران با اين خودرو از درب منزل تا خيابان حمل شده‏اند در اثر عدم ظرفيت و نداشتن استعداد حمل 10 نفر خسارتى در حدود سه‏هزار ريال به خودروى وى وارد شده در صورت تصويب مقرر فرمايند مبلغ پنجهزار ريال بعنوان پاداش و تعمير خودرو جهت وى حواله شود
23 / 3 / 42 250 بديعى