سند نامه ::
 
مدرسه فيضيه نمایشگاه تبلیغات ضد دولتی
موضوع : مدرسه فيضيه
گيرنده : ساواك تهران تاریخ 19 / 3 / 42
فرستنده : اداره كل سوم شماره : 10937 / 333

بطوريكه اطلاع دارند روحانيون مخالف دولت مدرسه فيضيه قم را بصورت نمايشگاهى براى تبليغات ضد دولتى درآورده‏اند. دستور فرمائيد با استفاده از موقعيت كنونى بوضع فعلى آن مدرسه كه عمدا از طرف محركين ترتيب داده شده است خاتمه دهند.

مدير كل اداره سوم
ب . امجدى1
5804 / س ت
رونوشت جهت اطلاع و اقدام بساواك قم ايفاد ميگردد.

رئيس دبيرخانه ساواك
تهران
فتوحى
يادآورى شود با فرهنگ فردا صبح مذاكره كنم
با آقاى رئيس فرهنگ صحبت كنيم كه از طريق موقوفه اقدام نمايند 29 / 3 / 42

1- سرتيپ مصطفى امجدى: مدير كل سوم ساواك كه ارتباط بسيار نزديكى با بختيار داشت و در تخلفات و جنايات دوران بختيار سهيم بود به گفته فردوست «ساواك در واقع بختيار بود علوى‏كيا و دو برادر امجدى (سرلشكر و سرتيپ مصطفى امجدى). كل اين تشكيلات بازيچه امجدى‏ها بود كه به نفع بختيار كار ميكردند.» پس از واقعه 15 خرداد 1342 بدليل اينكه ساواك و على‏الخصوص اداره كل سوم نتوانسته بود اطلاعات دقيق و پيش‏بينى از وقوع حادثه داشته باشد محمدرضا دستور بركنارى امجدى را صادر و مقدم جايگزين وى گرديد. فردوست مى‏گويد: «حدود ساعت 8 شب 15 خرداد 42 در ملاقاتى كه من و اويسى با محمدرضا داشتيم، دستور بركنارى امجدى را داد و من فرداى آن روز وى را بركنار كرده و مقدم را جايگزين او نمودم. ولى به امجدى قول دادم كه پس از گذشت چند ماه در محل ديگرى شغل مناسبى برايش پيدا خواهم كرد. او تشكر كرد و من نيز به وعده خود وفا كردم و مدتى بعد ترتيبى دادم كه رئيس يكى از مناطق سه‏گانه شيلات شمال شود. از شغل جديد خود بسيار راضى بود و سال‏ها تا زمانى كه خواست، در اين شغل ماند و بسيار ثروتمند هم شد»